Projekty

Síť škol Pardubického kraje pro poskytování dalších kvalifikací

Základním cílem projektu je podpora rozvoje dalšího vzdělávání realizovaného SŠ a VOŠ pro dospělé zájemce. Aby toto vzdělávání mohlo být poskytováno, je třeba zajistit tyto aktivity:

  1. rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků škol, aby byli schopni připravovat programy dalšího vzdělávání a následně toto vzdělávání poskytovat
  2. provázanost vzdělávacího systému v oblasti dalšího vzdělávání a trhu práce, aby tak poskytované vzdělávání co nejvíce kopírovalo potřeby trhu práce
  3. tvorbu programu dalšího vzdělávání

Značnou část aktivit projektu tvoří vzdělávání pedagogických pracovníků škol zapojených do projektu, které bude směřovat k rozvoji profesních kompetencí potřebných pro přípravu, realizaci a hodnocení programu dalšího vzdělávání. Konkrétně se jedná o rozvoj kompetence projektovat programy dalšího vzdělávání, specifika vzdělávání dospělých, distanční a e-learningové vzdělávání, vzdělávání managementu programu dalšího vzdělávání, rozvoj kompetence hodnotit programy dalšího vzdělávání. Toto vzdělávání poskytuje formou seminářů a workshopů partner projektu Vysoká škola podnikání a.s. prostřednictvím Světa vzdělávání, jež je součástí VŠ.Další část aktivit směřuje k provázanosti vzdělávacího systému v oblasti dalšího vzdělávání a trhu práce. S úřady práce byla navázána spolupráce již ve fázi přípravy projektu. Byl s nimi konzultován obsah projektu a výběr partnerských škol, které s přihlédnutím k jejich vlastním specifikum připraví programy dalšího vzdělávání, aby tak byly pokryty potřeby trhu práce v Pardubickém kraji. Další sociální partneři byli osloveni až po zahájení realizace projektu. Tito sociální partneri byli vybíráni jednotlivými školami a jejich výběr byl konzultován s řídícím týmem. Každá škola navázala spolupráci minimálne se tremi sociálními partnery a místně príslušným úřadem práce. Alespoň dva sociální partneři jsou významní zaměstnavatelé splňující následující kritéria:

  • vykonává činnost, které je blízká zameření školy
  • tuto činnost vykonává na území Pardubického kraje
  • je schopen vyčlenit pracovníky, kteří jsou spolupracovat na projektu (definování vlastních vzdělávacích potřeb, hodnocení programu dalšího vzdělávání, účastnit se vzdělávacích a dalších akcí projektu) - má zájem o vzdělanou a plně kvalifikovanou sílu
  • jedná se o perspektivní, ekonomicky aktivní podnikatelské subjekty se stabilní pozicí na trhu
Třetí skupina aktivit je tvořena samotným procesem tvorby programu dalšího vzdělávání. Programy jsou tvořeny modulově, je zaveden kreditní systém a odpovídá požadavkum ISTP (integrovaný systém typových pozic), resp. NSK (Národní soustava kvalifikací).
Na základe pripomínek sociálních partnerů a dalších odborníků jsou programy dalšího vzdělávání dopracovány do finální verze a z předpokládaných 24 vzniklých programů dalšího vzdělávání se před ukončením projektu začne s realizací alespoň 12, s realizací ostatních se začne až po ukoncení projektu

Základními výstupy projektu buou programy dalšího vzdělávání a metodiky tvorby těchto programů. Dalším výstupem projektu budou nové, rozšírené, prohloubené a inovované kompetence pedagogických pracovníků středních škol a VOŠ, pedagogičtí pracovníci budou připraveni na tvorbu, realizaci a hodnocení programu dalšího vzdělávání.

Dalším výstupem projektu jsou uzavřená sociální partnerství - každá škola bude spolupracovat nejméne se čtyřmi sociálními partnery. Výstupy projektu jsou prezentovány na záverečné konferenci za účasti všech spolupracujících sociálních partnerů a partnerů projektu.

Vznikne tedy síť místních center vzdělanosti poskytující další vzdělávání, s proškolenými pedagogickými pracovníky a s navázanými partnerstvími se sociálními partnery.

V projektu bude dále vytvořen jednotný informační systém prostřednictvím www aplikace, který by se měl stát spojovacím clánkem mezi sítí, sociálními partnery a dalším vzdělávacími institucemi.

Název vzdělávacího programu: Pokročilé techniky obrábění
Členové školního týmu: Ing. Jiřina Musílková, Ladislav Marek, Pavel Dubsk
Stručná anotace: Program je určen pro absolventy oboru nástrojař a příbuzných technických oborů. Je zaměřen na programování CNC strojů, tlakové lití kovů, výrobu forem pro tlakové lití kovů a přípravků a na elektroerozívní obrábění.
Sociální partner: Kovolis Hedvikov a.s., 538 43 Třemošnice, Hedvikov 1; JOSI CS s.r.o., 538 43 Heřmanův Městec, Březinka 72

Název vzdělávacího programu: Navrhování a zpracování truhlářských výrobků na počítači
Členové školního týmu: RNDr. Jana Sýkorová, Ing. Roman Novotný, Radek Dvořák
Stručná anotace: Program je určen pro absolventy oboru truhlář a příbuzných oborů. Je zaměřen na zpracování výkresové dokumentace na počítači, její vizualizaci a prezentaci pro laickou veřejnost. Součástí programu je i příprava kalkulace a rozpočtu na výrobek na PC.
Sociální partner: Truhlářství U Lesa, 538 43 Třemošnice, Internátní 424; SAV spol. s. r.o., 533 63 Turkovice 101

Kontakty

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště technické,
Třemošnice, Sportovní 322
Sportovní 322
538 43 Třemošnice
 
Tel:: 469 661 731, 466 259 030,
466 259 031, 466 259 032
Mobil: 603 868 975, 607 867 002
© 2012-2022 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické Třemošnice, Veškerá práva vyhrazena. Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.