IQ Auto

Popis projektu: Změnit systém přípravy žáků a studentů na SŠ a VOŠ v souladu s požadavky regionálních zaměstnavatelů a současně i jednotlivých sektorů průmyslu. Vytvořit tak politiku spolupráce partnerů při tvorbě nových školních program vycházejících z regionálních specifik (vzdělávání i výcvik ke konkrétním výrobním programům regionálních zaměstnavatelů), ale i v souladu s politikou státu na podporu hospodářského programu ČR (zejména oblast vzdělávání, výcvik omezen zejména na exkurze).

Nástroje

 1. Vybudovat systém dalšího vzdělávání pedagogů odborných předmětů a odborného výcviku přenosem informací ze zavádění inovací ve významných regionálních firmách všech krajů ČR a ze zkušeností a potřeb sektoru průmyslu
 2. Vybudovat systém regionální a odvětvové spolupráce na bázi partnerských smluv mezi školami profesního výcviku zaměstnavateli a místními úřady práce s podporou průmyslových Svazů, zřizovatelů škol a státní správy (zejména Rady
  pro RLZ Úradu vlády, MŠMT a MPSV)
 3. Vybudovat systém konzultantské a poradenské spolupráce mezi firmami, školami a úrady práce s cílem:
  1. Tvorby nových školních programů v souladu se školským zákonem
  2. Podpory náboru žáků devátých tříd do středních odborných škol, učilišť a středních průmyslových škol
  3. Podpořit celoživotní učení pedagogů v souladu s měnícími se podmínkami a požadavky na nové pracovníky ze strany firem

Zdůvodnění a vazby

Změny v systému řízení společnosti a následná liberalizace zákaznického i dodavatelského trhu, působí na trvale probíhající změny v požadavcích na přípravu nových zaměstnanců. Projekt je orientován na vzdělání a výcvik v souladu s trvale se měnícími požadavky zaměstnavatelů a tím přispívá k vyšší úrovni připravenosti (odborné i kompetenční) na životní kariéru mladých absolventů sítě profesního školství. Na druhé straně zajistí tato nová forma přípravy na zaměstnání i konkurenční výhodu zaměstnavatelům. Současně se předpokládá, že spoluprací se zaměstnavateli a zřizovateli škol vznikne systém, který vytvoří předpoklady pro objektivní řízení procesu optimalizace středního odborného školství. Za nejdůležitější sledovaný cíl lze považovat skutečnost, že když studenti, žáci a jejich pedagogogvé budou dobře informováni o potenciálních zaměstnavatelích, včetně osobního poznání prostředí firem, mohou získat pravdivý a motivační vztah k řemeslu, což je podstatné pro změnu společenského názoru na střední odborné a učňovské školství. Pro trh práce tento projekt bude znamenat objektivní projektování potřeb vlastního regionu i odvětví průmyslu tím, že úřady práce budou objektivně informáni v rámci vnitřního projektového prostředí o vládní politice, o politice průmyslových svazů, o předpokládaných investorech z informací od CzechInvestu apod.

Zdůvodnění potřebnosti projektu

Projekt je ve všech částech zaměřen na splnění celého programu. Jeho hlavní část sice spočívá ve vybudování systému dalšího vzdělávání pedagogů odborných předmětů a odborného výcviku, ale ve svém důsledku je programově mnohem bohatší a s trvalým inovačním vývojem. Zkvalitňování výuky na SŠ a VOŠ může nastat pouze vyšší mírou připra- venosti a informovanosti pedagogů s novou podporou firem odbornými texty, přednáškami, stážemi a exkurzemi. Předpokládá se, že v těchto 2 letech ovlivní min. 100 středních a vyšších odborných škol, což znamená jeho společenský a odborný viliv na cca 60 000 žáků a studentů. Současně projekt sám podpoří význam tvorby nových školních vzdělávacích programů, které nebudou tvořeny jinak, než jako konkrétní partnerská spolupráce odrážející podnikatelské zkušenosti a podporu zvýšení úrovně zaměstnanosti mladých vyučenců a maturantů.

Cíle projektu:

Vytvořit systém dalšího vzdělávání pedagogů tak, aby jejich příprava na vzdělávání a výcvik žáků a studentů byla v souladu s měnícími se požadavky zaměstnavatelů z průmyslu. K tomu zorganizovat během 24 měsíců 160 odborných seminářů zpracovaných a odpřednášených odborníky firem a akreditovanými MŠMT. Základní předpoklad pro splnění toho to cíle je prvních 25 akreditovaných vzdělávacích programů. V průběhu projektu bude cílem rozšířit tuto nabídku o dalších min. 25 odborných akreditovaných seminářů, zejména z okruhu definovaných partnerů projektu (ale nejen od nich, protože systém nabídky na spolupráci je otevřený pro všechny významné sektory průmyslu).

Další doprovodné cíle, které bude projekt dlouhodobě rozvíjet:

 1. Zamezit neoprávněné kritice ze strany zaměstnavatelů na stávající profil absolventů jednotlivých oborů pramenící z nespolupráce na výukových programech.
 2. Propagovat střední a vyšší odborné technické vzdělávání a výcvik jako důležitý nástroj budování dlouhodobé konkurenční výhody našich zaměstnavatelů v průmyslu.
 3. Pozitivně ovlivnit rozhodování žáků devátých tříd a jejich rodičů ve prospěch výběru jejich dalšího vzdělávání na středních technických školách (SOŠ, SOU, SPŠ, COP ap.).
 4. Vytvořit účinné partnerství mezi zřizovateli škol, průmyslovými loby a státní správou ve prospěch tvorby reálných koncepcí rozvoje středního a vyššího odborného školství v regionech.
 5. Podpořit systém celoživotního učení všech zákaznických skupin:zaměstnanců firem,uchazečů o zaměstnání evid. na ÚP, pedagogů i odborné veřejnosti.
 6. Přeměnit vzdělávací partnerské školy na instituce celoživotního učenís definovanými programy nabídky nových forem i obsahu vzdělávacích programů pramenících ze spolupráce s technickým vysokým školstvím, průmyslem, výzkumnými ústavy, Akademií věd a průmyslovými Svazy ( a jejich prostřednictvím se vzdělávacími centry zemí OECD).

Kontakty

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště technické,
Třemošnice, Sportovní 322
Sportovní 322
538 43 Třemošnice
 
Tel:: 469 661 731, 466 259 030,
466 259 031, 466 259 032
Mobil: 603 868 975, 607 867 002
© 2012-2022 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické Třemošnice, Veškerá práva vyhrazena. Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.